Spirituel opvågning


Spirituel opvågning og vigtigheden af personlig udvikling...Hvorfor fødes vi mon ind i livet uden direkte erindring om vores sjælelige eksistens og vores højere formål med at være her?

Mit svar på det spørgsmål ændrer form i takt med min egen udvikling. Mit nuværende svar på dette spørgsmål, kommer derfor til at lyde noget i denne retning:


Menneskelige oplevelser fører til følte erfaringer. Disse erfaringer har til formål løbende at vække det enkelte menneskes bevidsthed. Fra ensomhed til forbundethed. Fra lidelse til nydelse.  Fra lav vibration til høj vibration. En bevidstgørelse der fører til en løbende afvikling af ego'ets frygtbaserede styring med livet og til en samtidig spirende udvikling af en hjertefølt mestring af den fri vilje. Den fri vilje styret fra hjertet er nøglen til vores iboende naturlige skaberkraft, hvis formål altid er til det fælles bedste for alt liv på jorden.


Vi bevæger os ubevidst igennem spiralens cyklusser af gentagne adfærds- og erfaringsmønstre i livet. Vi gør os løbende konkrete erfaringer i livet, og cirkulerer væk igen fra de pågældende temaer, når vi lægger dem bag os. Men livet skaber altid enslignende situationer, hvor vi bliver konfronteret med de samme livstemaer som vi cirkulerer tilbage til igen. Nu blot med lidt mere erfaring i bagagen og en lidt højere bevidsthed end sidst. Når dette generelle livsmønster udspiller sig, lærer vi hele tiden af vores erfaring. Vi vil med tiden begynde at forstå, at vi har vores fri vilje til at ændre vores adfærd og dermed skabe et nyt udfald af den pågældende situation og på den måde bryde mønsteret. Vi lærer dermed op igennem livet, at mestre vores fri vilje og tilegne os en erfaringsmæssig forståelse af, at vi hver især skaber vores egen virkelighed med alt hvad den indebærer.


Udfordringen for mennesket ligger i, at vi både kan erfare og udfolde vores fri vilje fra vores ego og fra vores højere selv.

Lad mig forklare forskellen, som jeg oplever den... 


Vi har brug for et sundt ego for at kunne eksistere i en fysisk krop. Op igennem barndommen erfarer vi vores handlekraft og fri vilje fra ego'ets perspektiv. Ego'et er som en håndgribelig fysisk, mental og følelsesmæssig ramme omkring vores energetiske eksistens. Op igennem vores opvækst udvikles, præges og formes ego'et af vores miljø og omsorgsgivere. Vi spejler os i den adfærd, vi observerer hos andre, og tillærer os ubevidst at kopiere og tilpasse os en adfærd, som sikrer vores fysiske overlevelse, så vi får dækket de mest basale behov for fysisk berøring, næring, et trygt sted at sove og et tilhørsforhold i en flok. 


Dertil opstår behovet for kærlighed og anerkendelse, samt følelsen af at være værdig til at udvikle en stærk individuel selvfølelse. Dets stærkere en selvfølelse vi opbygger, dets hurtigere finder vi modet og drivkraften til at træde ud af flokken og begynde at skabe den forskel i verden, som vi individuelt føler os drevet hen i mod. 


På den bevidsthedsudvidende udviklingsvej igennem spiralens cyklus, bliver vi alle nødsaget til igen og igen at se vores ego i øjnene og gennemgå en løbende transformation i processer af såkaldt ego-død og genfødsel. Som en sommerfuglelarve i sin puppe, der fortærer sin egen fysiske krop, for at kunne udvikle sine unikke smukke vinger indefra. Det er altid en rædselsvækkende proces, og ego'et vil kæmpe imod. Vores lavere bevidsthed vil instinktivt føle og tolke det, som en regulær død, og udløser derfor alle vores forsvarsmekanismer. Det kræver en dyb tillid til livet, at slippe kontrollen, se vores frygt i øjnene og gennemgå disse processer om og om igen. Vejen igennem denne udviklingsproces er ikke lineær, og opleves ofte som livkriser og alvorlige prøvelser i livet. Uventede livsbegivenheder som tvinger os til at stoppe op og kigge indad. Graden af dysfunktionelle vilkår igennem vores opvækst, siger noget om hvor dyb en helbredelsesproces vi skal igennem. Mange mennesker stagnerer i denne proces. De har ikke redskaberne, forståelsen eller støtten til at fortsætte igennem transformationen, og affinder sig derfor med et udtilfredsstillende liv på forskellige parametre. 


Fortsætter vi vedholdende vores indre proces igennem den evige spiral af død og genfødsel, begynder vi løbende at forstå, hvordan alt blot er energi, og at vores kerneopgave er at lære at hæve vores egen vibration, ud af ego'ets lave vibrationer. Livets intelligens lader os altid vide, at vi er på rette vej efter endnu en indre genfødsel, når vores oplevelse af virkeligheden ekspanderer i ren kærlighed til os selv og livet. Vi begynder at opleve synkronicitet i vores liv, og har ofte en tendens til at blive dybt forundret når det sker og i starten tolke det som magi og tilfældigheder. Det er dog vores dybeste natur, at vibrationer går i resonans og tiltrækker ligheder. I takt med at vi udvikler en forståelse for dette, vil vi begynde at opleve, hvordan vi kan lære at 'dirigere energi' ind i en ønsket fast form med vores fokus, tanker og følelser. Når vi samtidig bringer vores egen vibration op på samme frekvens som vores visioner, så der opstår resonans, vil vi opleve den fysiske manifestation, af det vi drømmer om. Det er vores helt naturlige iboende skaberkraft, som vi kan lære at bruge, når vi forstår hvordan vi holder vores egen vibration høj i både krop, sind og sjæl.


Går vi vejen og lærer at tøjle vores frygtsomme ego og leve fra hjertet, vil en stærk følelse af forbundethed til alt levende på jorden og universet begynde at spire i os. Vi mærker og forstår, at vi alle blot er en formgivet projektion af hele universets eksistens. Det betyder, at jeg er dig og du er mig. Vi er alle ét og hver især blot en vibrerende energetisk manifestation af forskellige polariteter af vores fælles helhed. Med den forståelse og følelse af livet, opstår en helt naturlig ydmyghed og oplevelse af kærlig og respektfuld ligeværdighed med alt og alle. Alt er kærlighed. Der opstår en fællesskabsånd og naturlig lyst til kærligt at løfte alt og alle omkring dig til dets højeste potentiale. Løfter du en anden, løfter du også dig selv! Alle former for sammenligning og konkurrence går i opløsning, og erstattes af en stærk tillid til, at der altid vil være mere end nok til alle, når blot vi løfter i flok og samskabelse. 


Formår vi derimod ikke at slippe kontrollen og tillade vores egen ego-død igen og igen, når livets begivenheder opfordrer os til det, vil vi fortsat leve med en stærk drivkraft hen imod sammenligning og konkurrence, som barnet i de psykologiske udviklingsfaser. Vi vil ikke føle os forbundet med alt levende, men helt ubevidst inddele alt levende i hierakier, som vi kan kategoriserer os selv ind i, fordi vi dybest set ikke føler os værdige til blot at være fuldendt uden sammenligning med andre. Enten føler vi os bedre end andre og værdige til at belære eller have magt over andre. Eller vi føler os mindre værdige end andre, og evigt uheldige eller som et offer for andres magtudøvelse. Er vi fanget i vores ego, vil vi altid ubevidst placere en skyld for alt, som hænder os i livet. Der er ikke adgang til ydmyg selvindsigt og et eget ansvar for i energien selv at have skabt situationen, når følelsen af skyld, skam eller vrede røber, at en af vores skygger råber efter integration.


Mange mennesker med stærke ego'er tillærer sig ubevidst at bypasse denne mulighed for transformation og integration. De projicerer deres egne skygger over på andre, for ubevidst at redde sig selv, fra at gå igennem den død-genfødselsproces, der står som en åben invitation lige foran dem. Når det indre følelsesliv opfører sig som en flodbølge ude af kontrol, er det altid unægteligt nemmere at lade ego'et projicere årsagen over på andre, end at tage ejerskab for selv at have tiltrukket det, og takke ja i energien til at gennemgå den indre bevidsthedsudvidende transformation, som livet inviterer til. 


I disse tider hvor spiritualitet er blevet så populært som en social anledning til at være sammen med ligesindede, er der desværre også mange spirituelt inflaterede ego'er iblandt. Det vil sige mennesker, som tillærer sig at dyrke den spirituelle praksis ud ad til, men som ikke gør det indre personlige arbejde bag facaden. De vil ofte kunne genkendes, som dem der higer efter anerkendelse og magt i det spirituelle miljø, og sælger sig selv som værende "guru" på et givent område. Et spirituelt inflateret ego, kan være så inflateret at vedkommende ikke engang selv er klar over, at de omgår den dybe indre transformation. Når livet viser dem tænder og inviterer til dyb transformation, finder de en god udefrakommende forklaring, istedet for at tage personligt ejerskab for situationen og dykke dybt ned i det.


Så hvordan ved vi, om vores eget ego er inflateret i en illusion? Kig nøje på om vores handlinger og ord stemmer overens. Formår vi at leve efter de værdier vi prædiker, helt ned til mindste detalje? Står vi rent og stærkt i os selv, eller er vi inderst inde bange for, at vi en dag bliver afsløret? Kan vi leve op til os selv og vores "spiritualitet", når der ingen vidner er? Det spørgsmål kender vi kun selv svaret på inderst inde!


Den kollektive bevidstudvidelse i dette nye årti, viser dog tydeligt overalt i verden, at denne form for egostyret livsførelse og spirituel bypassing ikke længere kan opretholdes, nu hvor jordens vibration øges i hastigt tempo. Narcissisme, korruption, svig og bedrag afsløres som aldrig før og det ene korthus efter det andet falder sammen i fuld offentlighed. Vi bevæger os hastigt fra 3D til 5D, og alle former for lavtvibrerende foretagender, kan ikke længere bestå i takt med den kollektive ekspansion. Jeg mærker og ser det som en gigantisk energetisk tsumani der har ramt os. En flodbølge af energi, der renser jorden og vælter alle omkuld, som fortsat styrer deres fri vilje fra ego'et og endnu ikke har lært ydmygheden i, at vi alle er lige, og at vores storslåede skaberkraft bor i hjertet og skal styres fra hjertet til det fælles bedste for alt liv på jorden. 


Det er tid til, at vi hver især vågner op til hver vores sjæls individuelle kald, uanset om vi vil det eller ej. Det nye paradigme er her og Moder jord skriger efter vores opmærksomhed! Er du klar til at dykke dybt ind i dig selv og komme ud på den anden side med dine unikke smukke vinger?